Sökning: "Jennifer Dahlberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennifer Dahlberg.

  1. 1. Idrott och delaktighet ur barns perspektiv och ett barnperspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Anja Dahlberg; Jennifer Rofors; [2012-10-24]
    Nyckelord :Delaktighet; barns perspektiv; ungdomar; fokusgruppsdiskussion;

    Sammanfattning : Bakgrunden till studien ligger i att Sverige har fått kritik från Förenta Nationernas (FN) barnrättskommitté för den rådande bristen på barns delaktighet i beslut som rör deras egna liv. Idrottsföreningar är en viktig arena för barns utveckling och utgör en stor del av deras fritid. LÄS MER