Sökning: "Jennifer Jacobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jennifer Jacobsson.

 1. 1. Kriminal(vårds?)politik : ”Det är inte bara polisen som ska ta kriminella ute i samhället, vad vi gör sen blir kanske än viktigare”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Jennifer Jacobsson; Maria Lindh; [2022]
  Nyckelord :Swedish Probation Service; criminal policy; lack of resources; crime prevention; Kriminalvården; kriminalvård; kriminalpolitik; resursbrist; brottsprevention.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att undersöka hur rådande beläggningssituation och olika kriminalpolitiska insatser har påverkat Kriminalvårdens arbete, hur förd kriminalpolitik har förhållit sig till Kriminalvårdens viktigaste mål att minska antalet återfall i brott samt hur detta kan påverka myndighetens framtida arbete. Detta genom fem semistrukturerade intervjuer med kriminalvårdsinspektörer från olika anstalter, varpå kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. LÄS MER

 2. 2. Gymnasiet är ett helvete – bokstavligt talat. En normkritisk textanalys av Engelsforstrilogin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Jennifer Hallberg; Johanna Larnemark; [2016-02-29]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; intersektionalitet; Engelsforstrilogin; fantasy; normer; kapital; metaforer; narrativ fantasi;

  Sammanfattning : Abstract Examensarbete inom Lärarprogrammet LP01 Titel: Gymnasiet är ett helvete – bokstavligen talat. En normkritisk analys av Engelsforstrilogin Författare: Jennifer Hallberg och Johanna Larnemark Termin och år: HT 2014 Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Marita Rhedin Examinator: Bengt Jacobsson Rapportnummer: HT14-1120-3 Nyckelord: Normkritisk pedagogik, intersektionalitet, Engelsforstrilogin, fantasy, normer, kapital, metaforer, narrativ fantasi Denna uppsats har syftat till att genomföra en kvalitativ textanalys och undersöka hur den normkritiska pedagogiken kan tillämpas i svenskämnet. LÄS MER

 3. 3. Synnerliga skäl för häktning av ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jennifer Jacobsson; [2016]
  Nyckelord :straffprocess; processrätt; häktning; ungdomar; synnerliga skäl;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stöd till närstående efter en persons självmord : 66 närståendes erfarenheter & reflektioner

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Jacobsson; Ingeborg Haraldsson; [2014]
  Nyckelord :suicide; självmord; stöd; anhöriga;

  Sammanfattning : Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Personer som begått självmord lämnar efter sig närstående med en stor sorg. Syftet med studien var att undersöka huruvida närstående till personer som begått självmord får det stöd som de önskar. LÄS MER

 5. 5. Lek är liv : Sex förslollärares uppfattningar om den fria leken och dess betydelse för barns utveckling och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jennifer Jacobsson; [2013]
  Nyckelord :Social kompetens; socialt samspel; kommunikation; vuxenstyrt; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om den fria leken och dess betydelse för barns utveckling och lärande, och i vad mån dessa uppfattningar avspeglar sig i verksamheten. Detta för att jag anser att fri lek är ett begrepp som inte beskrivs särskilt tydligt i litteratur och läroplan för förskola. LÄS MER