Sökning: "Jennifer Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Jennifer Karlsson.

 1. 1. Controllerrollens utveckling En studie om utvecklingen av controllerns roll i fyra svenska organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Binder Ekedahl; Jennifer Karlsson; [2021-02-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Funktionella lärare-elevrelationer: en balans mellan lärarens pedagogiska och personliga yrkesroll : En kvalitativ intervjustudie med gymnasieelever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Felix Falk; Jennifer Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie var att nå ökad förståelse gällande gymnasieelevers uppfattningar kring lärare-elevrelationer. De frågeställningar som formulerades för studien var följande:  Hur uppfattar och beskriver gymnasieeleverna funktionella respektive dysfunktionella lärare-elevrelationer?  Vilka faktorer anser gymnasieeleverna kan påverka lärare-elevrelationer?  Vilka uppfattningar kring gränser mellan lämpligt och olämpligt inom personliga lärare-elevrelationer finns bland gymnasieeleverna?  Metod Denna studie hade en kvalitativ ansats och datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med sju gymnasieelever från tre olika städer i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Machine Learning Algorithm for Classification of Breast Ultrasound Images

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Jennie Karlsson; Jennifer Ramkull; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most common type of cancer worldwide and the incidence is increasing. Women in low- and middle-income countries have a high mortality to incidence ratio mainly due to a lack of resources and organized health-care. LÄS MER

 4. 4. Vad säger egentligen en hållbarhetsredovisning om hur ett företag arbetar med hållbarhet? : En kvalitativ studie om hållbarhetsarbetet hos mindre företag inom livsmedelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emilia Karlsson; Jennifer Andersson Laurell; [2021]
  Nyckelord :Sustainability work; sustainability reporting; global reporting initative GRI ; corporate social responsibility CSR ; legitimacy; stakeholders; Hållbarhetsarbete; hållbarhetsredovisning; global reporting initiative GRI ; corporate social responsibility CSR ; legitimitet; intressenter;

  Sammanfattning : Bakgrund Allmänhetens intresse för hållbarhet har ökat drastiskt de senaste åren vilket även har medfört ett större fokus än tidigare på livsmedelsproducenter och dess påverkan på hållbar utveckling. Företagen har ett stort ansvar gällande deras påverkan på jordens resurser där de genom sin verksamhet förväntas bidra till en hållbar utveckling utifrån de tre aspekterna: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Skolungdomars socialamedievanor och dess betydelse för sömnen : En integrativ systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Möller; Jennifer Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Adolescent; screen time; sleep; social media; Skärmtid; sociala medier; sömn; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användning av sociala medier är idag ett utbrett fenomen och har blivit en naturlig del i, framför allt, skolungdomars liv. Skolungdomar tillbringar mycket tid framför digitala medier för att vara online och en del av det sociala sammanhanget. Samtidigt pekar statistiken på en försämrad sömn hos skolungdomar. LÄS MER