Sökning: "Jennifer Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Jennifer Larsson.

 1. 1. Nedskrivning av goodwill : Kan intressenter lita på redovisningen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Leopold; Jennifer Lundborg Larsson; Sofia Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; Stockholm Stock Exchange; goodwill impairment; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; earnings management; big bath; income smoothing; agency theory; Goodwill; Stockholmsbörsen; goodwillnedskrivning; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2005 infördes internationella redovisningsstandarder som innebar att många företag skulle redovisa enligt goodwill i enlighet med IAS36 och därmed utföra en årlig nedskrivningsprövning av goodwill. Denna nedgångsprövning av goodwill öppnar upp för subjektiva antagande och bidrar till att företagsledare får en möjlighet att agera opportunistiskt. LÄS MER

 2. 2. Barn och ungdomars upplevelse av att vårdas på barnmedicinsk vårdavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Jennifer Larsson; Therese Sand; [2020-08-05]
  Nyckelord :Barnmedicin; barnets upplevelse; delaktighet; miljö; rädsla och oro;

  Sammanfattning : Bakgrund: Centralt i barn och ungdomssjukvård är barncentrering och det är viktigt att barn och ungdomar får vara delaktiga i sin vård och behandling. Tidigare studier beskriver ofta att sjukhusvård är en ångestladdad upplevelse för yngre barn ur ett föräldra- eller sjuksköterskeperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Ohållbar retur leder till fair use-klausul Förändra konsumentattityder till ett hållbart returbeteende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Larsson; Jennifer Czerapowicz; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Varför tillämpar onoterade koncerner IFRS? : En kvantitativ studie kring effekterna av isomorfism

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jennifer Baranyai; Ella-Kajsa Gryth; Elisabet Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barn som far illa - sjuksköterskors bedömning i samband med att orosanmäla

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hannah Bergom Larsson; Jennifer Hedström Lövgren; [2020]
  Nyckelord :Barn som far illa; sjuksköterskans bedömning; orosanmäla.;

  Sammanfattning : Introduktion: Barnkonventionen slår fast att barn i alla länder ska skyddas mot alla typer av våld. Trots detta inkommer det orosanmälningar om att barn misstänks fara illa i hemmet. I Sverige står hälso- och sjukvårdspersonal för en del av anmälningarna som inkommer till Socialtjänsten årligen. LÄS MER