Sökning: "Jennifer Liljeroth"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jennifer Liljeroth.

 1. 1. Lätt sederade patienter under invasiv ventilation : En strukturerad litteraturstudie om patientupplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Liljeroth; Lisa Tannerfalk; [2019]
  Nyckelord :Health; intensive care; invasive ventilation; lightly sedated patients; patients experiences; structured literature study; suffering from care.; Hälsa; intensivvård; invasiv ventilation; lätt sederade patienter; patientupplevelser; strukturerad litteraturstudie; vårdlidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att invasiv ventilation varit obehagligt för patienterna, därav har de varit djupt sederade. Rutinerna har ändrats och numera är patienterna ofta lätt sederade under invasiv ventilation på IVA. Lätt sedering har visats ge positiva fysiologiska effekter. LÄS MER

 2. 2. Möten i vården : Hur anhöriga vill bli bemötta i akuta vårdsituationer på ett sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jennifer Liljeroth; Charlotte Manfredsson; [2014]
  Nyckelord :critical care situations; experience; family; nursing; reply; anhöriga; akuta vårdsituationer; bemötande; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Anhöriga är en viktig del i vårdandet av en patient, sjukvårdspersonalen behöver därför ha kunskap om hur anhöriga vill bli bemötta. Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur anhöriga vill bli bemötta i en akut vårdsituation på ett sjukhus. Studien gjordes utifrån en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar granskades. LÄS MER