Sökning: "Jennifer Lindblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennifer Lindblad.

  1. 1. Kan Rättspsykiatrisk Vård Förebyggas? : En studie om socialtjänstens, psykiatrins och klientens roll i arbetet med psykisk ohälsa.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Jennifer Lindblad; Hanna Peura; [2021]
    Nyckelord :Collaboration; social services; psychiatry; mental illness; crime; Samverkan; psykisk ohälsa; rättspsykiatri; socialtjänst; psykiatri;

    Sammanfattning : I denna studie har sambandet mellan en individ dömd till rättspsykiatrisk vård och dennes kontakt med den psykiatriska vården och socialtjänst innan tiden för gärningen undersökts. Syftet med studien har varit att undersöka relationen mellan individer som lider av psykisk ohälsa och socialtjänsten samt den psykiatriska vården. LÄS MER