Sökning: "Jennifer Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jennifer Olofsson.

 1. 1. BARNET I FOKUS I EN AVSPÄND OCH TRYGG MILJÖ Föräldrars och en assistents upplevelse av arbetsterapeuters arbetsprocess i samband med utprovning av en funktionell ortos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Michaela Olofsson; Jennifer Frödin; [2019-06-10]
  Nyckelord :Disabled Children; Orthotic Devices; Occupational Therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund Alla barn har rätt till att utföra aktiviteter som upplevs meningsfulla för dem. Barn med funktionsnedsättning kan däremot ha svårigheter i att utföra dessa aktiviteter, vilket arbetsterapeuter inom barn- och ungdomshabiliteringen arbetar med att möjliggöra. LÄS MER

 2. 2. Tjänsteinnovation genom kundengagemang? : En studie om hur tre olika företag arbetar i kontexten Instagram stories

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Olofsson; Linn Skogberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram stories; kontext; interaktion; kundengagemang; tjänsteinnovationer; samskapande processer;

  Sammanfattning : Instagram stories är en plattform som sedan lanseringen år 2016 blivit ett populärt marknadsföringsverktyg för företag, utifrån att plattformen anses öppna upp för möjligheter att kunna nyttja kundengagemang. Kundengagemang menas vidare vara användbart i skapandeprocesser, där tjänsteinnovationer på senare tid blivit allt mer omdiskuterat. LÄS MER

 3. 3. Myten om Väst

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Hanna Axelsson; Helena Danielson; Jennifer Hallberg; [2014-06-26]
  Nyckelord :diskurs; etnisk maktordning; fostran; hegemoni; hem- och konsumentkunskap; intersektionalitet; monokulturell utbildning; läromedel; postkolonialism; värdegrund;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att utifrån ett intersektionellt perspektiv analysera läromedlet Hem- ochkonsumentkunskap åk 7-9 av Sjöholm, Hjalmarsson, Arvidsson, Hedelin & Olofsson (2011).Analysens målsättning har varit att lyfta vilka värden och normer som konstrueras ochförmedlas genom läromedlet. LÄS MER

 4. 4. Likvärdig skola med olika resurser? En studie i två klasser med olika förutsättningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madelene Olofsson; Jennifer Bojanic Darwiche; [2014]
  Nyckelord :Förutsättningar; hjälpmedel; kvalitet; psykosocial;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie är att studera förutsättningar för undervisningen i två klasser i årskurs tre. För att skapaen fördjupad förståelse för vad olika resurser innebär för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för lärareoch elever har Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete legat till grund, även i analysen avresultaten. LÄS MER

 5. 5. Lärarnas synpunkter på genus och jämställdhet i skolan : Hur lärarkåren inom skolväsendet arbetar med könsfrågor såsom genus och jämställdhet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jennifer Ercan; [2011]
  Nyckelord :Gender; equality; learning; Genus; jämställdhet; lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the interviewed teachers in one school observe their view of gender and equality regarding the educational system.  Accordingly, I would like to present my intention with this study, also be to analyze how the interviewed teachers way of working with matters of gender and equality, carry out as a portrait of their values considering the distribution in terms of gender. LÄS MER