Sökning: "Jennifer Tarberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jennifer Tarberg.

 1. 1. Idrottslärares syn på simundervisning i gymnasieskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jennifer Tarberg; [2015]
  Nyckelord :idrott; hälsa; simundervisning; gymnasieskolan; läroplansteori; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka idrottslärares syn på simundervisningen i gymnasieskolan. Studien har följande frågeställningar: Hur ser lärare på simkunnighet? Hur legitimeras simundervisningen som innehåll i ämnet idrott och hälsa? Hur undervisar och bedömer lärarna simning i ämnet idrott och hälsaSemistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra kvinnliga lärare inom ämnet idrott och hälsa på fyra olika gymnasieskolor i Stockholms kommun. LÄS MER

 2. 2. Idrott och Hälsa : Gymnasieelevers upplevelser av idrottsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jennifer Tarberg; [2013]
  Nyckelord :Fysisk självkänsla; nytta; motivation; egenvärde; investeringsvärde; upplevelser; idrott; hälsa;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Ämnet Idrott och Hälsa är viktigt ur många synpunkter. Det är ett ämne som ger kunskap inom fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande. Dessutom ges denna kunskap till ungdomarna för att de även ska behålla detta senare i livet. LÄS MER