Sökning: "Jennifer Westergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennifer Westergren.

  1. 1. Sjuksköterskans attityd gentemot patienter med opioidberoende som upplever smärta – Hur det påverkar smärtbehandlingen

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Emma Svensson; Jennifer Westergren; [2020-08-06]
    Nyckelord :Opioider; opioidberoende; smärtbehandling; attityder;

    Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse av en obehaglig känsla som uppstår vidvävnadsskada eller potentiell vävnadsskada. Underbehandlad smärta är ett stort problem inomsjukvården och det är viktigt att lämplig smärtbehandling väljs utifrån varje enskild patient. LÄS MER