Sökning: "Jenny Åberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Jenny Åberg.

 1. 1. Lärares syn på introduktion av programmering i matematikämnet i grundskolans årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Åberg; [2019]
  Nyckelord :datalogiskt tänkande; digital kompetens; intervju; kodning; lärare; läroplan; matematik; programmering;

  Sammanfattning : Programmering har nyligen introducerats i matematikämnet i grundskolan. Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärares inställning är till introduktionen av programme¬ring i matematikämnet i grundskolans årskurs 7–9. Undersökningen är gjord med hjälp av semistrukturerade intervjuer av kvalitativ karaktär. LÄS MER

 2. 2. Klart behov - omprövning av gemensamhetsanläggning enligt 35§ AL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jenny Åberg; [2016]
  Nyckelord :Klart behov; omprövning; gemensamhetsanläggning; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 1 januari 1990 tillkom rekvisitet klart behov vid omprövning av gemensamhetsanläggning enligt 35§ AL. Lagändringen berodde på att det tidigare var allt för restriktivt att ompröva gemensamhetsanläggningar, det var svårt att uppfylla de två tidigare rekvisiten, ändrade förhållanden och föreskrift för omprövning. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och hinder för det förebyggande arbetsmiljöarbetet : En intervjustudie med en enhet på Feelgood Företagshälsa och två av deras kundföretag inom byggbranschen.

  Magister-uppsats, KTH/Hälso- och systemvetenskap

  Författare :Jenny Åberg; [2015]
  Nyckelord :byggnadsindustri; förebyggande arbetsmiljöarbete; hinder; företagshälsovård; möjligheter; systematiskt arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företagshälsovården i Sverige avses som en oberoende expertresurs till företag och ska identifiera samt förklara sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Generellt sett anlitar kundföretag FHV framförallt för reaktiva, efterhjälpande insatser då ohälsa redan har uppstått i företaget. LÄS MER

 4. 4. Babblarna som språkmaterial : En intervjustudie om att använda Babblarna som ett material för att stödja de yngsta barnens språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jessica Åberg; Jenny Lindberg; [2015]
  Nyckelord :Babblarna; förskola; språkmaterial; språkutveckling;

  Sammanfattning : I denna studie redogörs för hur några förskolepedagoger arbetar med språkmaterialet Babblarna utifrån deras mål att främja barns språkliga utveckling. Babblarna är ett material som bygger på att användas i barngrupp och som då blir som social aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares och barns perspektiv på familjekonstellationer med fokus på samkönade familjer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sofia Åberg; Jenny Hansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Preschool teacher´s and children’s views of family constellations focusing on same- sex families.     Syftet med studien är att genom intervjuer och fokusgruppsintervjuer synliggöra vad förskollärare och barn har för perspektiv på olika familjer med fokus på samkönade familjer. Samt hur det kan arbetas med detta på förskolan. LÄS MER