Sökning: "Jenny Örnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Örnberg.

  1. 1. “Man ska räcka till för många och också sig själv” En kvalitativ studie om familjebehandlares upplevelser av psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och kännedom om sekundär traumatisering

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Alice Grudeborn; Jenny Örnberg; [2020-08-12]
    Nyckelord :sekundär traumatisering; psykisk påfrestning; coping; återhämtning; familjebehandlare;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka familjebehandlares upplevelser av psykisk påfrestning iarbetet och vilka strategier de använder sig av samt anser sig behöva för att hantera detta. Syftetvar också att undersöka familjebehandlares tankar och kännedom om begreppet sekundärtraumatisering. LÄS MER