Sökning: "Jenny Ahlner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Ahlner.

  1. 1. "När vi kan prata med varandra, kan vi prata med barnen" - En studie av en parterapeutisk behandling i barnhälsovårdskontexten

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Jenny Ahlner; [2016]
    Nyckelord :Circle of Security; Emotionally Focused Couple Therapy; EFT; couple therapy; infant health; infant development; parental support; attachment; couple relation; co-parenting; parenting; family therapy: systems theory; Childrens Healthcare; Compassion Focused Therapy; case study; hermenutics; participating observation; action research; exploration; familjeterapi; systemteori; förebyggande barnhälsovård; föräldraskap; parrelation; föräldrasamarbete; anknytning; föräldrastöd; spädbarnsutveckling; spädbarnshälsa; parterapi; Compassionfokuserad terapi; fallstudie; hermeneutik; deltagande; observation; aktionsforskning; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

    Sammanfattning : Uppsatsen är en fallstudie av en parterapeutisk behandling inom barnhälsovården, huvudsakligen inspirerad av EFT, Emotionally focused Couple Therapy, med några interventioner lånade från Circle of Security och Compassionfokuserad terapi. Tanken med att använda denna för barnhälsovården otypiska behandlingsform var att prova en metod att bemöta en mindre vanlig men återkommande typ av ärende: föräldrar som uttrycker oro för och lidande kring att problemen i parrelationen påverkar föräldraskapet och barnen negativt. LÄS MER