Sökning: "Jenny Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade orden Jenny Andersson.

 1. 1. Oberoende, rådgivning och SME - hur fel kan det bli? En studie kring revisorns oberoende och erbjuden rådgivning vid granskning av SME

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Silversparre; Isolde Andersson; [2023-02-21]
  Nyckelord :revisor; revisionsbyrå; oberoende; rådgivning; SME;

  Sammanfattning : Inledning: Är det svårt för revisorerna att upprätthålla oberoendet i arbetet vid rådgivning till SME? Oberoendet är en primär egenskap för en revisor som går ut på att vara opartisk och självständig. Det är av högsta relevans att agera oberoende, bland annat vid granskning av företags finansiella rapporter, för att revisorn ska anses trovärdig för andra i sin arbetsutövning. LÄS MER

 2. 2. Sverige – ett land i kulturell marginalisering? : En kvantitativ sambandsstudie av generaliserad tillit och inställning till hur väl demokrati fungerar i Sverige i relation till utbildningsnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Line Andersson Kristiansen; Jenny Elgblad; [2023]
  Nyckelord :Nöjsamhet med demokratin; allmän tillit; generaliserad tillit; tillit; demokrati; kulturell marginalisering; socialt kapital; rikstäckande; SOM-2020;

  Sammanfattning : Background. Satisfaction with democracy and generalized trust has shown to be able to link to the cultural marginalization within a society. Research concerning the correlation satisfaction with democracy and generalized trust shows that there is a significant positive correlation between the variables. Material and method. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelse av att leva med Locked-in syndrom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jenny Andersson; Jeanethe Kvickström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Har du läst uppgiften?" : - En studie om hur matematiklärare arbetar för att hjälpa elever förstå en uppgifts innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lucas Andersson; Falk Jenny; [2022]
  Nyckelord :strategi; metod; förståelse; Polyas fyra faser; högstadium;

  Sammanfattning : Lärares arbete med elevers förståelse för innebörden av matematiska uppgifter an-sågs av bland annat George Polya vara åsidosatt. Studiens syfte var att ta reda påvilka strateiger högstadielärare använder för att stödja elevers förståelse. LÄS MER

 5. 5. The Cars’ Role in New Urban Development Projects:implications and considerations when planning away from car dependencies. : A comparative study of Stationsstaden and Brunnshög

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Louise Andersson; Jenny Gustavson; [2022]
  Nyckelord :Car planning; Car dependencies; Sustainable mobility; Accessibility; Transport justice;

  Sammanfattning : Due to cars' negative impact on our cities and the strain cars put on the environment, more and more cities strive towards sustainable mobility and a reduction of car dependencies. This thesis will examine how two new contemporary planning projects view the car and what implications follow an eventual decrease of car dependent planning. LÄS MER