Sökning: "Jenny Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade orden Jenny Andersson.

 1. 1. Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c fasteplasmaglukos hos vuxna vid typ 2-diabetes En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :André Hesselink; Ida Andersson; [2020-07-02]
  Nyckelord :Typ 2 diabetes mellitus; måltidsordning; HbA1c; glukos; Type 2 diabetes; meal-timing; HbA1c; glucose;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c och fasteplasmaglukos hosvuxna vid typ 2-diabetes - En systematisk översiktsartikelFörfattare: Ida Andersson och André HesselinkHandledare: Heléne Bertéus ForslundExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Idag lever fler än 463 miljoner med diabetes, ca 90% utgörs av typ 2-diabetesmellitus (T2DM). Översiktligt behandlingsmål vid T2DM är att förhindra och försenadiabeteskomplikationer. LÄS MER

 2. 2. Planeringsprocessen bakom Birka : Planeringen för Birka, en resa i tid och rum.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jenny Andersson; Mimmi Spång; Andreas Westby; [2020]
  Nyckelord :Världsarv; kulturarv; Turismplanering; Planeringsprocess; Historia ur turismperspektiv; Destinationsutveckling; Världsarv och turism.;

  Sammanfattning : Birka är en av de äldsta fornlämningar som upptäckts i Sverige, och har gett historiker möjlighet att få en tydligare bild av hur det var att leva i en bosättning som har haft funktionen att vara en central punkt för handel under den tid då människor valt att kalla det sin hemvist. Denna inblick i historien är vad som hjälpt till att forma en besöksnäring vid denna destination som har haft som målsättning att utbilda människor om dess historia. LÄS MER

 3. 3. Bolundare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Jenny Magnusson; Elisabeth Andersson; [2020]
  Nyckelord :Komplementbostadshus; lagändring;

  Sammanfattning : Den 1 mars 2020 genomfördes en lagändring i PBL 9:4 a som innebar att komplementbostadshus fick bli 5 kvadratmeter större än tidigare. Innan gällde samma regler för att bygga en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus och de fick då vara totalt 25 kvadratmeter. LÄS MER

 4. 4. Hjälp eleverna välja : En studie om lärares arbete med elevers valkompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Jenny Bagge Anlind; Anna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Career Management Skills; Teacher; Gender; Gender patterns; Self-efficacy; Valkompetens; Lärare; Genus; Könsmönster; Situationsspecifikt självförtroende;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera hur grundskollärare beskriver sitt arbete med elevers valkompetens, särskilt när det gäller att uppmärksamma könsmönster och stärka elevers självförtroende för att kunna göra väl underbyggda val. För datainsamling användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och en tematisk analys för att analysera insamlad data. LÄS MER

 5. 5. Man kan inte rädda alla - Socialarbetares erfarenheter av att arbeta med barn och unga som blivit utsatta för sexuellt våld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jenny Andersson; Linnea Derborn; [2020]
  Nyckelord :Children; Experience; Sexual abuse; Sexual violence; Social workers; Social work; Youth;

  Sammanfattning : Background: Many children and youths are exposed to sexual violence. Sexual violence is being normalized and few seek help. Furthermore, exposure to sexual violence can lead to several psychosocial issues. LÄS MER