Sökning: "Jenny Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden Jenny Andersson.

 1. 1. Bråk behöver inte vara svårt – En kvalitativ intervjustudie kring lärares användning av laborativa material i bråkundervisningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jenny Andersson; [2019-07-02]
  Nyckelord :matematikundervisning; laborativt material; laborativt arbetssätt; bråk; addition och subtraktion av bråk; konkret; abstrakt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till kunskap om, och belysa hur det går att använda laborativa material vid undervisning om addition och subtraktion av bråk. Frågeställningarna som studien har som uppgift att besvara är följande: Vilka laborativa material använder matematiklärare vid undervisning om addition och subtraktion av bråk, hur och i vilken utsträckning menar lärarna att de används i undervisningen? Varför väljer matematiklärare att använda laborativt material vid undervisning om addition och subtraktion av bråk? I studien har empiri samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Storskalig nätverksestimering Utvärdering av en ny metod för glesa nätverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Jenny Andersson; Rebecka Bertilsson; Helena Foogde; Robin Lindström; [2019-06-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Partiell korrelation mellan variabler kan implicit erhållas genom precisionsmatrisen. För att estimera denna kan den empiriska kovariansmatrisen inverteras. Problem uppstår när antalet variabler p är större än antalet observationer n, eftersom kovariansmatrisen då får låg rang och inte kan inverteras. LÄS MER

 3. 3. Min bro : En studie av innehåll i elevers sakprosatexter från nationella proven i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mika Sund; Julia Andersson; [2019]
  Nyckelord :nationella prov; sakprosatext; makro- och mikroteman; bindeord;

  Sammanfattning : Denna studie hämtar inspiration från en studie av Jenny Wiksten Folkeryd (2014) vars huvudsyfte var att bidra med ny kunskap om hur man kan studera och diskutera innehållsliga aspekter i elevers skrivande i lågstadiet. I studien uttrycks att det finns mycket lite forskning kring hur elever organiserar innehållet i sakprosatexter. LÄS MER

 4. 4. Snälla läs för mig : En observation-, intervju-, enkätstudie rörande barns förutsättningar för högläsning i förskolan och i hemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Andersson; Andrea Lind; [2019]
  Nyckelord :Didaktisk medvetenhet; högläsning; sociokulturella perspektivet; vårdnadshavare; förskollärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning I och med den nya läroplanen för förskolan som träder i kraft juli 2019, kommer äntligen högläsningen stå med och detta var en av anledningarna till denna studie. Genom att högläsningen skrivs in i läroplanen tror vi att den kommer få mer plats i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Lidandet kring utmattningssyndrom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jenny Silverstrand; Marie Andersson; [2019]
  Nyckelord :lidande; personcentrerad vård; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utmattningssyndrom har ökat kraftigt sedan 1997 och är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. Att drabbas av ett utmattningssyndrom leder till ett stort personligt lidande. Sjuksköterskans etiska koder innefattar att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. LÄS MER