Sökning: "Jenny Bergqvist"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jenny Bergqvist.

 1. 1. Kartläggning "Hitta språket" Vad händer sedan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Bergqvist; Malin Reuterhäll; [2020]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; förskoleklass; kartläggning; specialpedagogiska insatser; tidiga insatser;

  Sammanfattning : AbstractBergqvist, Jenny och Reuterhäll, Malin, (2020). Kartläggning ”Hitta språket”. Vad händer sen? Speciallärarprogrammet, språk-, läs- och skrivutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Makter, normer och den goda samhällsmedborgaren : Konstruktioner av barn i leksituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jenny Bergqvist; Annika Johansson; [2016]
  Nyckelord :Socialkonstruktionism; diskursanalys; stimulated recall; konstruktioner av barn ; pedagogers förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att synliggöra vilka diskurser som uppstår när pedagoger analyserarbarns relationer i leken genom stimulated recall. Avsikten med stimulated recall är att närma osshur pedagoger i förskolans verksamhet pratar om barns relationer. LÄS MER

 3. 3. När såren har läkt och ärren finns kvar : Allvarligt brännskadade människors upplevelser av sin livssituation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Jenny Bergqvist; Evelina Gustavsson; [2010]
  Nyckelord :burn injury; experience; rehabilitation; qualitative; patient;

  Sammanfattning : Varje år drabbas ett tusental människor i Sverige av allvarlig brännskada, en skada som kommer att förändra deras liv för alltid. Sjuksköterskan kan dagligen möta människor som känner sig stigmatiserade, kanske utan att hon vet om det. LÄS MER

 4. 4. Aquaculture : animal welfare, the environment, and ethical implications

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Jenny Bergqvist; [2010]
  Nyckelord :Aquaculture; Ethics; Animal welfare; Environmental impact; Fish sentience;

  Sammanfattning : The aim of this review is to assess the ethical implications of aquaculture, regarding fish welfare and environmental aspects. The aquaculture industry has grown substantially the last decades, both as a result of the over-fishing of wild fish populations, and because of the increasing consumer demand for fish meat. LÄS MER

 5. 5. Har intag av fet fisk effekt på kognitiv funktion hos barn under tio år?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Bergqvist; Jenny Högrell; []
  Nyckelord :Fish; cognition; child; Fisk; kognition; barn;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska översiktsartikel var att undersöka det vetenskapliga underlaget för om intag av fet fisk har effekt på kognitiv funktion hos barn under tio år. Metod: Sökningar gjordes i databaserna PubMed och Scopus efter randomiserade kontrollerade studier. LÄS MER