Sökning: "Jenny Bolinder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Bolinder.

  1. 1. Att mötas utan att träffas : En intervjustudie om specialistsjuksköterskors erfarenheter av digitala vårdmöten inom öppenvårdspsykiatrin

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Jenny Bolinder; Åsa Jansson; [2021]
    Nyckelord :nurse; experiences; mental health; digital care meetings; sjuksköterska; erfarenheter; psykisk ohälsa; digitala vårdmöten;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning belyser möjligheter och utmaningar i samband med den snabba digitaliseringen av vård i samband med att Covid-pandemin utbröt. Få studier utgår dock ifrån sjuksköterskor, än mindre specialistsjuksköterskor. LÄS MER