Sökning: "Jenny Bollner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Bollner.

  1. 1. Ta tillvara ungdomarnas kunskap i planeringen!

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

    Författare :Jenny Bollner; [2005]
    Nyckelord :Ungdomar; offentligt rum; mental maps; gåtur; metoder; inflytande i planeringen; inflytande; medborgarinflytande;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Under en praktik sommaren 2003 hade jag i uppgift att utifrån barn och ungdomars synvinkel ge förslag på var en gång- och cykelvägstunnel skulle placeras utefter en riksväg. Riksvägen delade ett bostadsområde, med många barnfamiljer, från centrum där all service, som exempelvis skola, dagis, affärer och sportanläggningar var belägna. LÄS MER