Sökning: "Jenny Carlander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Carlander.

  1. 1. Subjektiva metoder för detektion och gradering av hälta hos mjölkkor

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Jenny Carlander; [2018]
    Nyckelord :hälta; bedömning; prevalens; mjölkkor;

    Sammanfattning : Hälta hos mjölkkor är ett omfattande djurvälfärdsproblem. Smärta från kons rörelseapparat orsakar problem genom att begränsa rörligheten vilket leder till kortare ättid och mindre tydligt brunstbeteende. Hälta är det tredje största orsaken till produktionsförluster efter fertilitetsproblem och mastit. LÄS MER