Sökning: "Jenny Du"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Jenny Du.

 1. 1. Svensklärares erfarenheter av arbetssätt med skönlitteratur : En intervjustudie om läsintresse inom svenskämnet med inriktning mot högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska

  Författare :Anna Lantz; Jenny Karlsson; [2022]
  Nyckelord :läsintresse; motstånd till läsning; skönlitteratur; arbetssätt i undervisning; skönlitterär läsning; positiva upplevelser; motivation; högläsning; boksamtal; relaterbar läsning; filmatisering; transaktion; estetisk; efferent; sociokulturellt perspektiv; appropriering; mediering; scaffolding;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka svensklärares erfarenheter av arbetet med skönlitteratur i undervisningen och vilka didaktiska verktyg som kan tillämpas för att främja och bibehålla läsintresset hos högstadieelever. Syftet var också att få en förståelse för hur svensklärare kan vägleda högstadieelever i läsningen av skönlitteratur. LÄS MER

 2. 2. ”Det gäller att vara en förebild för barnen” : En studie om fem förskollärares syn på uppdraget att motverka könsmönster i förskolan och hur de i relation till det uppdraget resonerar i valet av barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jennie Osbeck; Jenny Fjärdsmans; [2022]
  Nyckelord :Genus; förskola; könsroller; subjektskapande; normer; barnböcker;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka synsätt det finns bland förskollärare att se på uppdraget att motverka könsmönster, samt hur de i relation till det uppdraget resonerar vid val av barnlitteratur. I studien används feministisk poststrukturalism som teoretiskt perspektiv samt begreppen normer, subjektskapande och positionering för att analysera materialet. LÄS MER

 3. 3. Var försiktig med det du säger till dina barn, för en dag blir det deras egna inre röst : En hermeneutisk studie om föräldrars upplevelser av föräldraskapet i det senmoderna samhället

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Ström; Kirsi Karvonen; [2022]
  Nyckelord :föräldraskap; hermeneutik; existentialism; senmodernitet; reflexivitet;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med hermeneutisk metodansats, som med hjälp av tematiska intervjuer syftar till att fördjupa förståelsen för hur föräldrar i det senmoderna samhället upplever sitt föräldraskap i relation till normer, och hur de hanterar detta. Bakgrunden är hur senmoderniteten, informationssamhället och individualiseringens utveckling har medfört att normer tränger igenom starkare än tidigare och därmed påverkar föräldrarna i sin föräldraroll. LÄS MER

 4. 4. "Har du läst uppgiften?" : - En studie om hur matematiklärare arbetar för att hjälpa elever förstå en uppgifts innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lucas Andersson; Falk Jenny; [2022]
  Nyckelord :strategi; metod; förståelse; Polyas fyra faser; högstadium;

  Sammanfattning : Lärares arbete med elevers förståelse för innebörden av matematiska uppgifter an-sågs av bland annat George Polya vara åsidosatt. Studiens syfte var att ta reda påvilka strateiger högstadielärare använder för att stödja elevers förståelse. LÄS MER

 5. 5. ”Du ser ju och hör mer när du är på kontoret” : En kvalitativ studie om medarbetares kommunikativa synlighet på den hybrida arbetsplatsen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jenny Johansson; Amanda Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :Employee communication; Communication visibility; Impression management; Hybrid workplace; Face time; Medarbetarkommunikation; Kommunikativ synlighet; Impression management; Hybridarbete; Face time;

  Sammanfattning : In the wake of the COVID-19 pandemic and working from home conditions, hybrid work is becoming an increasingly common practice among companies. However, the mix of employees working from home and from the office creates a new environment for communication between employees and supervisors. LÄS MER