Sökning: "Jenny Engman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Engman.

  1. 1. "Missbrukare och kvinna, så lågt man kan komma" : - Om boendepersonalens syn på genus och missbruksfrågor

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Jenny Engman; Amanda Kangastie; Hanna Ringdahl; [2017]
    Nyckelord :stödboende; missbruk; kvinna; genus; socialt arbete;

    Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att med ett genusperspektiv belysa stödboendepersonals syn på missbruksproblematik och sitt arbete. Två boenden i Norrlandsregionen valdes ut. Ett av boendena blev det primära boendet som undersöktes mer djupgående och det andra boendet användes för att få en annan infallsvinkel. LÄS MER