Sökning: "Jenny Fridsén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Fridsén.

  1. 1. En manlig arbetsplats med kvinnliga möjligheter. : - En kvalitativ studie om kvinnligt ledarskap på mansdominerade arbetsplatser

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

    Författare :Jenny Fridsén; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Målet med uppsatsen är att studera det kvinnliga ledarskapet på mansdominerade arbetsplatser. Val av ämnet grundar sig på intresset för kvinnors ledarskap. För att kunna besvara syftet och den frågeställning som studien berör har jag genomfört en kvalitativ undersökning där jag använt mig av intervju i fokusgrupp. LÄS MER