Sökning: "Jenny Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Jenny Gustavsson.

 1. 1. Kunskapsinterventioners påverkan på patienter med kronisk njursvikt- för en ökad egenvård. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mats Hellberg; Jenny Gustavsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Kronisk njursvikt; CKD; Kunskapsinterventioner; hälsokunskaper; dialysbehandling; egenförmåga; empowerment; compliance; Sjuksköterskans roll; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (CKD: Chronic kidney disease) är en tyst sjukdom som har ettsmygande förlopp och i ett senare skede är den livshotande. Då sjukdomen upptäcks i tid ärden behandlingsbar. I Sverige har var tionde invånare nedsatt njurfunktion och cirka 11 000människor får njursvikt med njurersättande behandling varje år. LÄS MER

 2. 2. Praktiska inslag i naturvetenskapen : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Gustavsson; Jenny Graversen; [2020]
  Nyckelord :praktiska inslag; naturvetenskapsundervisning; naturvetenskap; praktisk undervisning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Naturvetenskapen är en viktig del i skolan för att ge elever den kunskap som krävs för att förstå människan och omvärlden. Ett naturvetenskapligt sätt att se på vår värld ger oss möjlighet att förklara den. Det är skolans ansvar att förmedla denna kunskap och att bibehålla elevernas lust att lära. LÄS MER

 3. 3. Införandet av GDPR ( SFS 2018:218) i förskolan Technoapati - En konsekvens av GDPR

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Gustavsson; Julia Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förändring; kommunikation; lagar; styrdokument; yrkesroll;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har GDPR-lagens införande i- och påverkan på förskolan studerats. Vi har utgått från en frågeställning, och sett på denna utifrån olika perspektiv. Det första fokuset i studien ligger på hur förskolorna har valt att implementera lagen i deras verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Riskfaktorer att utveckla depression hos äldre kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jenny Gustavsson; Elin Ingberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att studera som dyslektiker - en pedagogisk studie om hur studenter med dyslexi upplever bemötande inom högre utbildning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Aksin Kartal; Jenny Modén; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Eftersom vi idag lever i ett kunskapssamhälle är det viktigt med utbildning för att medborgarna ska kunna bidra till samhällsutvecklingen. Eriksson Gustavsson (2011) talar inom dyslexiforskning om att studenter med dyslexi i högre utbildning blir dåligt bemötta på grund av sin diagnos. LÄS MER