Sökning: "Jenny Hodell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Hodell.

  1. 1. Avspeglas Mozarts liv i hans operor? : En studie i förhållandet mellan liv och verk i tonsättarbiografin

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

    Författare :Jenny Hodell; [1997]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Abstract saknas.... LÄS MER