Sökning: "Jenny Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Jenny Holm.

 1. 1. Handlingsplaner om skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mikael Åkerman; Jenny Holm-Sandin; [2017]
  Nyckelord :elevhälsa; grundskola; handlingsplan; skolfrånvaro; specialpedagog;

  Sammanfattning : Undersökningar visar att den ogiltiga ströfrånvaron ökar och att frånvarande elever sällan får den hjälp de behöver i tid för att komma tillbaka till skolan. Syftet med denna uppsats var att beskriva och analysera tjugo kommuners och skolors handlingsplaner om skolfrånvaro. Detta har gjorts via en textanalys. LÄS MER

 2. 2. Precisering av vindlastens fördelning på en byggnad : Jämförelse av beräkningsmetodernas korrekthet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Jenny Holm; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The wind load represents the biggest of the horizontal loads when calculating thestability of a building. It is important to design the building for this load so it does nottip over. How the wind load is distributed on the stabilizing walls can be calculated indifferent ways. In this report some of these methods are investigated. LÄS MER

 3. 3. Styrning - En form av jonglering? : En studie av styrningen inom Handelsbanken och Nordea

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jenny Holm; [2015]
  Nyckelord :Styrprocess; Styrverktyg; Styrmått; Nyckeltal; Storbank; Finansiella mått; Icke-finansiella mått; Värdeorienterad styrning; Kostnadsorienterad styrning; Benchmarking;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom begreppen styrprocess, styrverktyg och styrmått försöka skapa en förståelse för hur styrningen skiljer sig åt mellan Nordea och Handelsbanken för att identifiera eventuella skillnader mellan bankerna.   Metod: Denna studie har ett hermeneutiskt inslag och genomförs med hjälp av en kvalitativ arbetsmetod samt en abduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors erfarenheter av samtal med våldsutsatta barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Jenny Holm; Sara Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Communication; school nurse; child abuse; support; conversation; Kommunikation; skolsköterska; barnmisshandel; stöd; konversation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskan har möjlighet att upptäcka barn som blivit våldsutsatta och det är en svår uppgift att samtala med dessa barn. En god kommunikation är ett villkor för att hjälpa barnet klara av lidande och finna mening i sin upplevelse. LÄS MER

 5. 5. Att vara i mötet med den som är rädd : en empirisk studie om hur rädsla kan lindras i vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Kristina Holm; Jenny Holmberg; [2013]
  Nyckelord :Fear; Phenomena; Ease; Sensibility; Nursing; Rädsla; Fenomen; Lindra; Känslighet; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom sjukvården uppstår det ständigt situationer där patienters rädsla hamnar i fokus och vårdpersonalens förmåga att lindra rädsla behöver förbättras. Genom att ha en förståelse för fenomenet rädsla skapas goda förutsättningar för att kunna lindra rädslan. LÄS MER