Sökning: "Jenny Jarl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Jarl.

 1. 1. Den livsviktiga sömnen : En litteraturstudie om faktorer som kan störa sömnen hos intensivvårdspatienten.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Jarl; Elin Rehnqvist; [2018]
  Nyckelord :Sleep; intensive care unit; intensive care; nurse; patient; sleep disturbing factors; Sömn; intensivvårdsavdelning; intensivvård; sjuksköterska; patient; sömnstörande faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdspatienter lider ofta av dålig sömnkvalitet och sömnen är karaktäriserad av korta sömnperioder på natten och ökad sömn på dagen. En sammanhängande nattsömn är livsviktig för en gynnsam återhämtning hos den kritiskt sjuka patienten. LÄS MER

 2. 2. Lässvårigheter i de tidiga årskurserna : En litteraturstudie kring läsinlärningsproblematik och framgångsrik undervisning i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Ida Jarl; Jenny Gewerths; [2015]
  Nyckelord :Lässvårigheter; Läsinlärningsproblematik; Framgångsrik undervisning; Årskurs F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur lässvårigheter och läsinlärningsproblematik yttrar sig, samt hur framgångsrik undervisning organiseras med detta i åtanke. Studiens resultat baseras på tidigare forskning och avser besvara följande forskningsfrågor:Hur visar sig lässvårigheter i de första årskurserna (förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3)?Hur kan lärare arbeta för att förebygga uppkomsten av lässvårigheter och underlätta för elever med sådan problematik?Studien visar att lässvårigheter går att upptäcka redan hos barn i förskoleklass och att det på så vis går att förutse hur läsutvecklingen kommer att fortskrida. LÄS MER