Sökning: "Jenny Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden Jenny Johansson.

 1. 1. Föräldrars behov när deras barn är kritiskt sjukt och vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Jenny Lindstrand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; kritiskt sjuka barn; föräldrars behov; barnintensivvårdsavdelning; intensivvård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Background: At the ICU (Intensive Care Unit) critically ill patients are treated, who need careful monitoring with high-tech equipment. Children who are critically ill are usually cared for in PICU (Pediatric Intensive Care Unit) by specialist trained personnel within intensive care and pediatrics background. LÄS MER

 2. 2. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Elever med dyslexi berättar om sina erfarenheter och upplevelser av att skriva

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Johansson; Maria Kristiansson; [2020-01-15]
  Nyckelord :dyslexi; skrivande; livsvärldsfenomenologi; relationellt perspektiv; samlärande; salutogen undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur nio elever med dyslexi upplever sitt skrivande i relation till de stöd och de extra anpassningar som finns dokumenterat kring eleverna kopplat till skrivande.Vi har använt oss av följande forskningsfrågor:• Vilka erfarenheter och upplevelser har nio elever med dyslexi av skrivande i olika situationer?• Hur upplever dessa elever att de anpassningar och stöd som finns dokumenterat kring dem kopplat till skrivande fungerar?Studien utgår från en livsvärldsfenomenologisk ansats, där vi med hjälp av kvalitativa livsvärldsintervjuer tagit del av hur nio elever, diagnostiserade med dyslexi, erfar och upplever skrivande i de olika regionala världar där skrivande sker. LÄS MER

 4. 4. Språklig förlust i främmande framtid : Nyspråk och språkkontroll i svenska dystopier 1958–1979

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Järpedal; [2020]
  Nyckelord :dystopi; dystopier; utopi; nyspråk; språkkontroll; framtidsroman; Ann Margret Dahlquist-Ljungberg; Arvid Rundberg; Ivar Lo-Johansson; Kerstin Strandberg; Jenny Berthelius;

  Sammanfattning : Dystopian fiction seeks to make conscious the faults of contemporary society through estrangement. Newspeak plays an important role in this estrangement, being a euphemistic and propagandistic language meant to distort the characters' perception of the fictional world. LÄS MER

 5. 5. Maskininlärningsmodeller för prediktion av effekttoppar : Ett projekt på uppdrag av Vasakronan för att undersöka om maskininlärningsmodeller kan användas för att prediktera nästkommande dags högsta användning av fjärrkyla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Jenny Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Although Sweden's geographical location entails a relatively low outdoor temperature for much of the year, the cooling of buildings is starting to become a problem. In this thesis it is showed that different types of machine learning models can be used to predict if Vasakronan's use of district cooling will pass a decided level of kW (binary models) and if it is possible to predict the next coming days power peak, that is, the highest amount of power of district cooling used, and when it will occur. LÄS MER