Sökning: "Jenny Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade orden Jenny Johansson.

 1. 1. Det måste vara säkert : Sjuksköterskors erfarenheter av läkemedelsdelegering inom hälso- och sjukvård i hemmet

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Johansson; Jenny Persson Marje; [2022]
  Nyckelord :Drug delegation; Home health care; Nurses; Safe care.; Hälso- och sjukvård i hemmet; Läkemedelsdelegering; Sjuksköterskor; Säker vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom delegering av arbetsuppgifter till annan personalkategori frigörs tid för sjuksköterskor att fokusera på uppgifter av mer komplex natur. Trots att delegering minskar arbetsbelastningen för sjuksköterskor är delegeringsförfarandet också tidskrävande och ställer höga krav på säkerhet och att det är förenligt med en god vård av hög kvalitet. LÄS MER

 2. 2. Moralisk stress hos sjuksköterskan : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jenny Johansson; Anna Lundstedt; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterska; moralisk stress; etisk stress; upplevelse; hälsa; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Moralisk stress kan uppstå när sjuksköterskan omöjliggörs att handla utefter egna etiska principer och värderingar. Det ses en rådande resursbrist på sjuksköterskor i Sverige vilket påverkar arbetsmiljön och arbetsförhållanden. LÄS MER

 3. 3. ”Du ser ju och hör mer när du är på kontoret” : En kvalitativ studie om medarbetares kommunikativa synlighet på den hybrida arbetsplatsen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jenny Johansson; Amanda Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :Employee communication; Communication visibility; Impression management; Hybrid workplace; Face time; Medarbetarkommunikation; Kommunikativ synlighet; Impression management; Hybridarbete; Face time;

  Sammanfattning : In the wake of the COVID-19 pandemic and working from home conditions, hybrid work is becoming an increasingly common practice among companies. However, the mix of employees working from home and from the office creates a new environment for communication between employees and supervisors. LÄS MER

 4. 4. Fatigue vid inflammatoriska tarmsjukdomar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mimmi Johansson; Jenny Karlén; [2022]
  Nyckelord :Experience; Fatigue; Inflammatory bowel disease; Patient; Understanding; Fatigue; Förståelse; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: De inflammatoriska tarmsjukdomarna Morbus Crohn och Ulcerös kolit ärett växande problem i världen, ett vanligt symtom vid sjukdomarna är fatigue. Fatigueupplevs som en intensiv trötthet och är annorlunda än den trötthet som uppkommer avvardagliga aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Elevdelaktighet i åtgärdsprogram - för elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jenny Nossler; Maria Johansson; [2022]
  Nyckelord :Elevdelaktighet; Harts delaktighetsstege; läs- och skrivsvårigheter; webbenkät; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka aspekter av elevdelaktighet i åtgärdsprogram för elever i läs- och skrivsvårigheter. Empiri till studien samlades in genom åtgärdsprogram och webbenkät. LÄS MER