Sökning: "Jenny Kramer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Kramer.

  1. 1.  Företags riskrapportering : Effekter av en finansiell kris

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mikaela Kramer; Jenny Snellman; [2010]
    Nyckelord :risk; finansiell risk; riskrapportering; årsredovisning; finansiell kris;

    Sammanfattning : År 2007 var det högkonjunktur och ett bra år för svenska företag. Den finansiella krisen, vars effekter blev kännbara i Sverige under år 2008, förde dock med sig ökad instabilitet i världsekonomin och finansiella risker såsom kredit-, likviditets-, ränte-, valuta och prisrisk blev i hög grad aktuella. LÄS MER