Sökning: "Jenny Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Jenny Lind.

 1. 1. Elevhälsoteamets organisation - ett frirum En intervjustudie med elevhälsoansvariga på högstadieskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Lind; Zeke Olofson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Elevhälsa; Elevhälsoteam; EHT; Organisation Frirum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa och jämföra hur elevhälsoansvariga beskriver hur EHT:s arbete är organiserat på ett antal svenska högstadieskolor. Frågeställningar: Vilka professioner väljer skolorna att ha i sitt EHT? Hur ser EHT:s ärendegång ut? Hur och när sker samarbete och återkoppling till övrig personal på skolorna? Varför har skolorna valt att organisera EHT:s arbete på det sätt de gör? Vilka för- och nackdelar ser elevhälsoansvariga med sin organisation och vilka utvecklingsmöjligheter ser de?Studien lyfter olika organisationsteorier, forskning kring skolan som organisation samt tidigare forskning kring elevhälsans arbete och organisation. LÄS MER

 2. 2. Snälla läs för mig : En observation-, intervju-, enkätstudie rörande barns förutsättningar för högläsning i förskolan och i hemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Andersson; Andrea Lind; [2019]
  Nyckelord :Didaktisk medvetenhet; högläsning; sociokulturella perspektivet; vårdnadshavare; förskollärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning I och med den nya läroplanen för förskolan som träder i kraft juli 2019, kommer äntligen högläsningen stå med och detta var en av anledningarna till denna studie. Genom att högläsningen skrivs in i läroplanen tror vi att den kommer få mer plats i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Digitalt bildskapande i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av undervisning i digitalt bildskapande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jenny Lind; [2019]
  Nyckelord :Digital imaging; phenomenography; positivity; perceptions; preschool; preschool-teacher; Digitalt bildskapande; digital teknik; fenomenografi; undervisning; uppfattningar;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to contribute with knowledge of preschool teachers' perceptions of working with digital imaging in image teaching. I collected the empirical material by qualitative semi-structured interviews, along with an interview-guide. LÄS MER

 4. 4. Hot & våld mot vårdpersonal - inom sjukhusmiljö

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ronja Haapala; Jenny Hellström Lind; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Likvärdig bedömning utan likvärdiga förutsättningar? Hem- och konsumentkunskap som exempel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jenny Lind; [2016-05-11]
  Nyckelord :Kunskap i handling; lektionslängd; lokal; praktiska förutsättningar; praktiska kunskaper; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Hem- och konsumentkunskap är ett utpräglat processämne med ett flertal praktiskaförutsättningar som måste tillgodoses för att undervisning och bedömning ska kunna ske ienlighet med ämnets syfte, mål och karaktär. För att undersöka hur bedömning av praktiskakunskaper bedrivs idag, vilka förutsättningar som krävs för sådan bedömning i hem- ochkonsumentkunskap samt hur de förutsättningarna tillgodoses idag har en litteraturstudiegenomförts i syfte att täcka in den kunskap som finns tillgänglig inom området. LÄS MER