Sökning: "Jenny Lindeman Kim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Lindeman Kim.

  1. 1. "Alla barn är mer eller mindre i behov av särskilt stöd" : En kvalitativ studie med fokus på barn i behov av särskilt stöd

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

    Författare :Jenny Lindeman Kim; Sara Brändström; [2019]
    Nyckelord :Children in need of special support; deviations; normality; categorisations; support; diagnoses; disabilities; Barn i behov av särskilt stöd; avvikelse; normalitet; kategorisering; stöd; diagnos; funktionsnedsättning;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa begreppet barn i behov av särskilt stöd. Detta har vi granskat genom att undersöka förskolepersonalens uppfattningar om vilka barn som kan tänkas vara i behov av särskilt stöd och hur arbetet med dessa barn i förskolan ser ut, samt vilket stöd dessa barn kan få. LÄS MER