Sökning: "Jenny Lindgren Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Lindgren Andersson.

  1. 1. ... det var aldrig så att de antog att det var min mamma. : internationellt adopterades erfarenheter kring utanförskap

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Maria Renlund; Jenny Lindgren Andersson; [2020]
    Nyckelord :Internationell adoption; adoption; utanförskap; stöd; mellanförskap; stigma; stämplingsteorin; symbolisk interaktionism; spegeljaget; kulturell identitet;

    Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att studera en grupp adopterades egna erfarenheter av utanförskap samt att studera deras erfarenhet av stöd i detta utanförskap. Empirin utgörs av kvalitativa intervjuer från sex personer som är internationellt adopterade från Colombia som alla vuxit upp i Sverige. LÄS MER