Sökning: "Jenny Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Jenny Lindqvist.

 1. 1. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 2. 2. Kulturens effekt på sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserrummet och användandet av aggressiv skatteplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Lindqvist; Sofia Lindquist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Upplevda nyttoaspekter i The Accountancy Profession : en studie om skillnaderna i hur medarbetare upplever nytta i revisions- och redovisningsarbete

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Lindqvist; Linnea Persson; [2020]
  Nyckelord :The Accountancy Profession; generation; external value; internal value; The Accountancy Profession; generation; extern nytta; intern nytta;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsgivarna inom The Accountancy Profession möter i dagslägetutmaningar då yrkesrollerna ständigt förändras samtidigt som de måsteanpassa sig efter de nya generationernas krav och behov. Syfte Syftet med denna studie är att utforska hur arbetstagarens yrkesrollsamt generationstillhörighet påverkar hur medarbetaren upplever sigproducera nytta i sitt arbete inom The Accountancy Profession. LÄS MER

 4. 4. Hur framställs innehållet om addition och subtraktion i applikationer? : En komparativ studie mellan två matematiska applikationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Victor Lindqvist; Jenny Sjölund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. FÖRÄLDRAR SOM SYNLIGGÖRS GENOM BARNETS BÄSTA. En kvalitativ studie om socialsekreterares och familjebehandlares syn på föräldraskap hos föräldrar vars barn är placerade.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Helena Mäki; Jenny Lindqvist Todevski; [2018-12-14]
  Nyckelord :Det tredelade föräldraskapet; Föräldraskap; Föräldrapraktiker; Placerade barns föräldrar; Sociala barnavården;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares och familjebehandlares föreställningar om föräldraskap hos placerade barns föräldrar, samt undersöka hur dessa föreställningar kan förstås. Studien utgick från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där teoretiska begrepp som görandet av föräldraskap, föräldrapraktiker och handlingsutrymme var centrala. LÄS MER