Sökning: "Jenny Lindroos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Lindroos.

  1. 1. Att leva med anorexi : En systematisk litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :Maria Meijer; Jenny Lindroos; [2010]
    Nyckelord :anorexia; lidande; ambivalens;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund: Anorexia Nervosa är en ätstörningssjukdom som drabbar cirka 1 % av befolkningen i Sverige. Sjukdomen orsakar ett stort lidande som för en del blir så outhärdligt att de begår självmord. Tidigare forskning visar att när personer med anorexi söker vård upplever de att de inte får den vård de hade önskat. LÄS MER