Sökning: "Jenny Lindsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Lindsten.

  1. 1. Sagan som hjälpmedel för matematikinlärning ­ en fallstudie om att använda sagan i förskolan för att få barn intresserade av matematik.

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Jenny Lindsten; Theresia Hansen; [2007]
    Nyckelord :Matematik; sagan; medvetenhet; uppräknandets idé;

    Sammanfattning : Bakgrund: För att stödja barns språkutveckling är det naturligt att arbeta med sagan iförskolan, det är dock inte så vanligt när det gäller matematikutveckling. Därför ville viutforska det området.Syfte: Vårt syfte med fallstudien var att undersöka om man med sagans hjälp kan få barnenintresserade av matematik. LÄS MER