Sökning: "Jenny Lindstrand"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jenny Lindstrand.

 1. 1. Föräldrars behov när deras barn är kritiskt sjukt och vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Jenny Lindstrand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; kritiskt sjuka barn; föräldrars behov; barnintensivvårdsavdelning; intensivvård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Background: At the ICU (Intensive Care Unit) critically ill patients are treated, who need careful monitoring with high-tech equipment. Children who are critically ill are usually cared for in PICU (Pediatric Intensive Care Unit) by specialist trained personnel within intensive care and pediatrics background. LÄS MER

 2. 2. Kan fyra veckors yoga reducera stress hos domstolshandläggare på Nacka tingsrätt? : En kvantitativ interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jenny Österman; Sanna Lindstrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att studera om yoga kan minska stress hos domstolshandläggare vid mark- och miljödomstolen i nacka tingsrätt. Frågeställning: Kan fyra veckors yoga reducera stress hos domstolshandläggare på Nacka tingsrätt? Den sekundära frågeställningen är: Finns det ett samband mellan den självuppskattade stressen och de fysiologiska testerna? Metod För att få bästa möjliga pålitlighet har två olika enkäter samt två olika fysiologiska tester används före- och efter interventionen. LÄS MER

 3. 3. Chefers och HR medarbetares syn på strategiska och  operativa kommunikationsärenden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Jenny Eriksson; Linnea Lindstrand; [2013]
  Nyckelord :internkommunikation; kommunikationskanaler; kommunikationsärenden; chefer; HR medarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka hinder och möjligheter chefer och HR medarbetare upplevde kring internkommunikationen på Organisationen. Ett ytterligare syfte var att undersöka vilka kommunikationskanaler som ansågs mest lämpliga i Organisationens kommunikationsärenden. LÄS MER