Sökning: "Jenny Maria Lindquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Maria Lindquist.

  1. 1. En studie i hur kunskap om köpbeslutsprocessen kan vara fördelaktig vid marknadsutvidgning-i den medicintekniska branschen.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

    Författare :Jenny Lennartsson; Maria Augestad; [2006]
    Nyckelord :marknadsutvidgning; köpbeslutsprocessen;

    Sammanfattning : När ett företag vill expandera till en ny marknad med bibehållet tjänsteutbud, skriver Ansoff (1957) att många företag lägger för stor tyngdpunkt på detta samt att det ofta resulterar i dåliga resultat. Han skriver vidare att marknadsutvidgning innebär vissa specifika problem som innefattar avbrott i gamla tillvägagångssätt och att företag tvingas in på ny outforskad mark. LÄS MER