Sökning: "Jenny Mork"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Mork.

  1. 1. FÖRSKOLLÄRARES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANERING OCH UNDERVISNING I FÖRSKOLAN

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Jenny Mork; [2021-09-30]
    Nyckelord :Förskola; planering; undervisning; förutsättningar; förskollärare;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare beskriver ochplanerar undervisning, samt vilka förutsättningar de har för planering och vilkakonsekvenser det får för undervisningen.Teori: Den teoretiska inramningen i denna undersökning är Bernsteins pedagogiska teori(Bernstein, 2000). LÄS MER