Sökning: "Jenny Nord"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jenny Nord.

 1. 1. In other words : Metaphorical concepts in translation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jenny Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :conceptual metaphors; translation; foreignisation; text functions;

  Sammanfattning : Awareness of metaphors brings awareness to how language is structured in a text. This study, based on Lakoff & Johnson’s theory of conceptual metaphors, will discuss the different types of metaphorical concepts found in the source text and target text during the translation of two articles by the author Mohsin Hamid. LÄS MER

 2. 2. Optimal Production Planning for Small-Scale Hydropower

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna-Linnea Towle; [2018]
  Nyckelord :Optimisation; optimization; hydropower planning; self-adaptive; automatic control; optimal planning; Optimering; vattenkraftplanering; självreglerande; automatisk styrning; optimal planering;

  Sammanfattning : As more and more renewable energy sources like wind and solar power are added to the electricgrid, reliable sources of power like hydropower become more important. Hydropower isabundant in Scandinavia, and helps to maintain a stable and reliable grid with added irregularitiesfrom wind and solar power, as well as more fluctuations in demand. LÄS MER

 3. 3. "Jag bedriver inte simundervisning, jag kontrollerar simkunnighet." : en studie om hur idrottslärare bedriver och utformar sin simundervisning i grundskolan

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emma Lindbäck; Jenny Nord; [2017]
  Nyckelord :Swimming education; swimming in school; physical education; teachers in physical education; frame factors; Simundervisning; simning i skolan; idrott och hälsa; idrottslärare; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka hur idrottslärare i grundskolan bedriver och utformar sin simundervisning. Vilka möjligheter eller hinder anser idrottslärare påverkar deras simundervisning? Hur gör idrottslärare för att alla elever ska nå kunskapskraven i simning? Hur konkretiserar idrottslärare kunskapskraven i simning? Metod Denna studie består av intervjuer utförda med sex idrottslärare på grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Didaktiskt verktyg för förskoleverksamhet : En webbsida med didaktiskt innehåll inom geovetenskap i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Karolina Larsen; Sofia Nord; [2016]
  Nyckelord :Geovetenskap Förskolan Didaktik Väder Klimat;

  Sammanfattning : Detta är ett projektarbete, vars syfte var att skapa en webbsida som ska vara till hjälp för pedagogerförskollärare i förskolan. Vårt motiv till att skapa en produkt var främst från tidigare erfarenheterVårt motiv baseras på tidigare erfarenheter där förskolläraren där pedagogerna har en huvudsaklig didaktisk planering av aktiviteter i naturvetenskap. LÄS MER

 5. 5. Lidande och vårdande i livets slutskede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jenny Nord; Lisi Perband; [2015]
  Nyckelord :lindra lidande; vårdande relation; palliativ vård; patienter i livets slutskede; upplevelser;

  Sammanfattning : Många människor drabbas varje år av en obotlig sjukdom och kan komma till ett stadium där de vårdas i livet slutskede. Den förändrade tillvaron som människor erfar som sjukdomen orsakar kan medföra en sårbarhet och ett beroende av sin omgivning. Detta kan leda till ett sjukdoms- eller vårdlidande. LÄS MER