Sökning: "Jenny Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Jenny Olsson.

 1. 1. Rektorernas syn på digital kompetens : En kvalitativ studie om hur rektorerna arbetar med förskollärarnas digitala kompetens.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jenny Olsson; [2021]
  Nyckelord :Digital competence; digital tools; principal; preschool teacher; Digital kompetens; digitala verktyg; rektor; förskollärare;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur fåtal rektorerna tar ansvar för utveckling av förskollärarnas digitala kompetens för att kunna leva upp till målen i läroplanen. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar till den här studien; hur uppfattar rektorerna den samlade digitala kompetens på sina förskolor och hur stödjer rektorerna förskollärarna i att utveckla digital kompetens? I studien används kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har använts till att intervjua tre rektorer från tre olika kommuner i södra Sverige. LÄS MER

 2. 2. Elevdelaktighet i skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christel Åkesson; Jenny Olsson; [2020]
  Nyckelord :Availability; development of the school system; headmaster; influence; special educator; students’ participation; Elevdelaktighet; inflytande; tillgänglighet; rektor; skolutveckling; specialpedagog;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to bring clarity and knowledge as to how two headmasters organise the development of their respective schools as well as how we as special educator can enable the students to take part in this development work. The methodology of this study – and theoretical preconditions are founded in a phenomenological perspective combined with educational organisation theory. LÄS MER

 3. 3. Stadsmiljöprogram : en studie av tre kommuners arbete med gestaltning av det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Olsson; [2020]
  Nyckelord :stadsmiljöprogram; gestaltning; offentligt rum; riktlinjer; mål; kommun; planering;

  Sammanfattning : Kommuner använder sig av stadsmiljöprogram för att ge riktlinjer om hur det offentliga rummet ska gestaltas. Den här uppsatsen görs i syfte att öka förståelsen för hur kommuner arbetar med gestaltning av det offentliga rummet. LÄS MER

 4. 4. "Skulle de få hjälp redan hos oss så skulle mycket vara vunnet" : Förskollärares erfarenheter av arbetet med barn i gråzon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sofie Lundbäck; Jenny Olsson; [2020]
  Nyckelord :barn i behov av stöd; barn i gråzon; inkludering; likvärdig förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att beskriva förskollärares erfarenheter av arbetet med barn i gråzon i förskolan. För att besvara studiens forskningsfrågor intervjuades fyra förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Fortsatt drift - ett område fyllt av osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Niklasson; Josip Marusic; Jenny Olsson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER