Sökning: "Jenny Quach"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Quach.

 1. 1. Social mediestrategi för en mobil restaurang

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Jenny Quach; Frida Stenbäck; [2015]
  Nyckelord :Budskapsstrategi; Emotioner; Facebook; Instagram; Sociala Medier; Social mediestrategi; Varumärke; Word of Mouth; Viral spridning;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this report is to find out how to design a social media strategy with the purpose of increasing the number of followers and exposure of a mobile restaurant on selected platforms. Two different campaigns have been designed and the effects between them have been compared. LÄS MER

 2. 2. Lärandesituationen för elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Quach; Malin Pomykala; [2013]
  Nyckelord :elev; särskilt stöd; behov; pedagog; samarbete; störningsmoment; lärande;

  Sammanfattning : Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer med fem pedagoger om deras arbete för elever i behov av särskilt stöd. Undersökningen gjordes på två grundskolor. Syftet var att bilda en uppfattning samt få en inblick i lärandesituationen för dessa elever utifrån pedagogers perspektiv. LÄS MER