Sökning: "Jenny Rönnblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Rönnblom.

  1. 1. Förändringen av MARPOL Annex V år 2013 : Hur den implementerats och upplevts ombord

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

    Författare :Jenny Rönnblom; Oskar Sigurdh; [2014]
    Nyckelord :Waste management; MARPOL Annex V; Waste management plan; Avfallshantering; MARPOL Annex V; Avfallhanteringsplan;

    Sammanfattning : Första januari år 2013 trädde den senaste versionen av MARPOL Annex V i kraft. Denna studie har genom en litteraturstudie samt intervjuer med nautiska befäl sökt svar på vilka förändringar som skedde, hur dem implementerats ombord samt hur förändringarna upplevts av sjöfarare. LÄS MER