Sökning: "Jenny Rastamo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Rastamo.

  1. 1. Ökning av ekologisk skolmat – är det möjligt? Inköpares uppfattningar om ekologiska inköp i offentliga skolmåltidsverksamheter.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Anna Bengtsson; Jenny Rastamo; [2011-03-03]
    Nyckelord :hållbar utveckling; ekologi; skolmat; inköpsprocessen;

    Sammanfattning : Uppsatsen inleds med en kort introduktion i ämnet hållbar utveckling för att sedan fokuserapå den ekologiska dimensionen av begreppet. Bakgrunden belyser hur miljöproblem kankopplas till maten vi äter och miljöfördelar med ekologiskt jordbruk. LÄS MER