Sökning: "Jenny Ridderstolpe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Ridderstolpe.

  1. 1. Upplevelser av att använda ortos på handen : -intervjuer utifrån ett livsvärldsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

    Författare :Jenny Ridderstolpe; Gunilla Koorn-Bygren; [2007]
    Nyckelord :upplevelse; ortos; användarperspektiv; livsvärldsperspektiv; arbetsterapi;

    Sammanfattning : Bakgrund: Handen är ett sinnesorgan och känselspröt mot omgivningen. Det är med handen som vi till stor del uppfattar och undersöker vår omgivning. Arbetsterapeuter behandlar personer med skador och sjukdomar i handen med ortos. LÄS MER