Sökning: "Jenny Rosenqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jenny Rosenqvist.

 1. 1. Omvårdnad av patienter som drabbats av stroke- sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Carina Olsson; Jenny Rosenqvist; [2018]
  Nyckelord :Omvårdnad; Stroke; Strokeavdelning; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors upplevelse vid misstanke om att en elev fara illa

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Linansky Ekholm; Pia Rosenqvist; [2013-06-18]
  Nyckelord :skolsköterska; upplevelse; barn som far illa; ansvar;

  Sammanfattning : Introduktion: I vårt land är det förbjudet att kränka barn såväl fysiskt som psykiskt, men ändå händer det. Eftersom alla barn har skolplikt från sju års ålder träffar skolsköterskan alla barn på ett naturligt sätt. Hennes uppgift är att främja barnens hälsa och därmed hitta de barn som far illa. LÄS MER

 3. 3. Könssegregerad undervisning - en kvalitativ studie om hur lärare vid flick- & pojkskolor i Kalifornien resonerar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Rosenqvist; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte. Studiens syfte var att undersöka och belysa hur lärare vid flick-och pojkskolor iKalifornien resonerar och tänker kring för- och nackdelar med könssegregerad undervisning. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers förhållningssätt till leken : ur barns perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jenny Andersson; Emelie Rosenqvist; [2011]
  Nyckelord :lek; förskola; barns perspektiv; barnintervju; pedagogers förhållningssätt;

  Sammanfattning : Det här arbetet är en kvalitativ studie som handlar om pedagogers förhållningssätt till leken sett ur barns perspektiv. Syftet är att få en större inblick i barns uppfattningar om pedagogernas förhållningsätt till leken. I forskningsbakgrunden lyfts tidigare forskning inom ämnesområdet fram och begrepp tydliggörs. LÄS MER