Sökning: "Jenny Roslund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Roslund.

  1. 1. Barns TV- och filmerfarenheter i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Ann-Charlotte Roslund; Jenny Staxlund; [2008]
    Nyckelord :barn; erfarenheter; förskola; TV-film;

    Sammanfattning : Vårt problemområde handlar om barns TV- och filmerfarenheter i förskolan. Våra huvudfrågor är: Vilka erfarenheter ser vi i förskolan som barn har fått genom massmedia samt hur kommer dessa till uttryck? Hur möter förskollärarna dessa eventuella erfarenheter? Hur ser förskollärarna på att tillvarata barns TV- och filmerfarenheter i förskolan? Vi tar utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. LÄS MER