Sökning: "Jenny Rosvall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Rosvall.

 1. 1. Psykosocial hälsa i samhällsplanering: en litteraturbaserad studie om kontextuella och kompositionella faktorer i bostadsområdet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jenny Grannas Nyström; Ida Rosvall; [2012-06-19]
  Nyckelord :Psykosocial hälsa; bostadsområde; kontextuella och kompositionella faktorer; risk- och friskfaktorer; samhällsplanering; Psychosocial health; neighbourhood; contextual and compostional factors; risk and health factors; social planning;

  Sammanfattning : ABSTRACT: Introduction: There are intentions from the Swedish government to provide guidelines and tools for a healthy social planning. The field is in a Swedish context relatively unstudied regarding psychosocial health and the neighbourhood. Aim: The study aimed to examine how social planning can affect the health of individuals. LÄS MER

 2. 2. Vad händer efter KY? En studie om vad KY-studenter gör efter examen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Jenny Rosvall; [2008]
  Nyckelord :Kvalificerad yrkesutbildning; Eftergymnasial utbildning;

  Sammanfattning : Kvalificerad yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildning som skall vara flexibel, träffsäker och utvecklingsbar. Enligt de senaste undersökningarna från SCB (2007) får nio av tio studenter arbete eller startar företag efter avslutad KY-examen. Detta examensarbete har genomförts på KY-studenter som har studerat i Nyköping. LÄS MER