Sökning: "Jenny Rottbers"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Rottbers.

  1. 1. Sjuksköterskans perspektiv av hälsofrämjande arbete inom somatisk slutenvård : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Jenny Rottbers; Matilda Törngren; [2018]
    Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; Somatisk slutenvård; Sjuksköterskans perspektiv roll; Ohälsosamma levnadsvanor;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar till en stor del av sjukdomsbördan och är en orsak till förtidig död bland befolkningen. Tobaksbruk, alkohol, ohälsosamma matvanor samt fysisk inaktivitet kan orsaka ett flertal sjukdomar. LÄS MER