Sökning: "Jenny Runesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Runesson.

  1. 1. Religiös teater eller erotisk skulptur? : En studie av hur skulpturgruppen Heliga Teresas extas och Cornarokapellet beskrivits och använts i konsthistorisk litteratur

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

    Författare :Jenny Runesson; [2014]
    Nyckelord :Baroque; Gianlorenzo Bernini; Santa Maria della Vittoria; Cornaro chapel; Saint Teresa of Avila; Ecstasy of Saint Teresa;

    Sammanfattning : Religious theater or erotic sculpture?A study of how the sculpture group Ecstasy of Saint Teresaand the Cornaro chapel have been described and used in literature of art history.This study aims to investigate how the sculpture group Ecstasy of Saint Teresa and the Cornarochapel has been written about and presented in literature about art history. LÄS MER