Sökning: "Jenny Söderlind"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Söderlind.

 1. 1. Att leva med fibromyalgi : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Sandberg; Jenny Söderlind; [2017]
  Nyckelord :Fibromyalgia; experience; daily life; Fibromyalgi; Upplevelse; dagliga livet;

  Sammanfattning : Background: About 2 percent of people in the world suffers from Fibromyalgia, out of them about 80 percent are women. Common symptoms are pain over a long period of time. Why this illness occurs is still unknown. Other characteristic features of this illness is fatigue, soreness and cognitive problems, such as forgetfulness. LÄS MER

 2. 2. European migration : A study of the migration flows in the European Union

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Albert Söderlind; Jenny Larsson; [2008]
  Nyckelord :EU; European union; migration; education; ; EU; Europeiska unionen; migration; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att analysera vilka faktorer som påverkar att människor migrerar inom den europeiska unionen. Data över in och utflöden av människor har samlats in för varje medlemsstat och använts i en regression som beroende variabel. LÄS MER