Sökning: "Jenny Söderström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jenny Söderström.

 1. 1. Sjuksköterskors och läkares registrering i Svenska Palliativregistret

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Söderström; [2016]
  Nyckelord :Palliativ vård; Sjuksköterskor; Läkare; Reliabilitet; Kvalitet; Svenska palliativregistret;

  Sammanfattning : Årligen dör cirka 90000 människor i Sverige. Ungefär 80 procent är till följd av obotlig sjukdom, en så kallad långsam död där patienten kan vara i behov av palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Att vara anhörig till en demenssjuk person : en litteraturstudie som belyser livssituationen ur ett anhörigperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Österberg; Hanna Söderström; [2013]
  Nyckelord :Dementia; family; caregivers; experience; Demens; anhöriga; vårdgivare; upplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa hur livssituationen påverkas av att vara anhörig till en person som drabbats av demens.Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Studien baserades på 13 artiklar som samlats in i databaserna PubMed och Cinahl. LÄS MER

 3. 3. "Jag vet detta men kan inte förklara" : En studie av gymnasieelevers förmåga att kommunicera  innebörden av grundläggande matematiska begrepp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Marlene Andersson Munter; Jenny Söderström; [2009]
  Nyckelord :kommunikativ förståelse; funktionell förståelse;

  Sammanfattning : I skolans styrdokument står det tydligt att eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera matematik samt använda lämpliga och korrekta begrepp. Syftet med examensarbetet är att undersöka om gymnasieskolans elever har förståelse gällande matematiska grundbegrepp med avseende på kommunikativ och funktionell förståelse samt se om det finns några skillnader mellan dessa. LÄS MER

 4. 4. Bråkräkning, ett problem? : - Utifrån lärarperspektiv och elevperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för matematik och fysik; Mälardalens högskola/Institutionen för matematik och fysik

  Författare :Jenny Söderström; Sofia Alriksson; [2008]
  Nyckelord :Bråkräkning; grundskolans tidigare år; matematik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att vara konsulent: en studie om konsulters syn på sitt arbete samt sin egen utveckling och påverkan i arbetet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jenny Ärleman; [2001]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund/problem Konsultyrket kan anses som ett modernt och flexibelt arbete som korresponderar med de nya krav som finns i vårt samhälle. Mitt intresse ligger i att förstå konsultarbetets karaktär men kanske främst att studera närmare konsulternas eventuella utveckling i arbetet. LÄS MER