Sökning: "Jenny Sövig"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Sövig.

  1. 1. Dokumentation i förskolan. En kvalitativ studie om vad, hur och varför förskollärare dokumenterar.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Maria Raatikainen; Jenny Sövig; Sofie Persson; [2013]
    Nyckelord :Dokumentation; pedagogisk dokumentation; reflektio;

    Sammanfattning : Sammanfattning:SyfteDokumentationer är ett aktuellt ämne som lyfts fram som en viktig del i verksamheten idiskussioner om förskolan och i koppling till den reviderade läroplanen. Men hur ser då dettaviktiga dokumentationsarbete ut i verksamheter? Vad dokumenterar pedagoger, hurdokumenterar de och vad har de för syften med dokumentationerna? Syftet med studien är attundersöka just vad, hur och varför pedagoger dokumenterar i förskolan. LÄS MER