Sökning: "Jenny Schön"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Schön.

  1. 1. "Gnällforum" eller "bollplank"? En utvärdering av reflektionsgrupperna på socionomutbildningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Johanna Buhr; Jenny Karlsson; [2008]
    Nyckelord :Donald Schön; gruppteori; reflektion; reflektionsgrupper; symbolisk interaktionism; utvärdering;

    Sammanfattning : Reflektionsgrupperna har nu under några år varit ett obligatoriskt moment av socionomutbildningen på Malmö högskola. Detta är dock den första utvärderingen som har gjorts. Uppsatsens syfte är att få fram studenternas bild av reflektionsgrupperna efter att de slutfört de tre terminerna. LÄS MER