Sökning: "Jenny Schön"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Schön.

 1. 1. Byggcykel eller cykeltur? : En studie av byggcykelteorins tillämpbarhet på 1900-talets Sverige

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Jenny Holmquist; [2018]
  Nyckelord :Byggcykler; ekonomisk historia; inkomster; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : I denna b-uppsats testas Lennart Schöns byggcykelteori genom att löneinkomster för arbetare inom byggnadsindustrin jämförs med träindustriarbetares och järn- stål- och kopparverksarbetares löneinkomster. Antagandet för uppsatsen är att om byggcykelteorin stämmer så kommer den reala löneutvecklingen följa ett cykliskt mönster som sträcker sig över en 20-årsperiod. LÄS MER

 2. 2. "Gnällforum" eller "bollplank"? En utvärdering av reflektionsgrupperna på socionomutbildningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Buhr; Jenny Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Donald Schön; gruppteori; reflektion; reflektionsgrupper; symbolisk interaktionism; utvärdering;

  Sammanfattning : Reflektionsgrupperna har nu under några år varit ett obligatoriskt moment av socionomutbildningen på Malmö högskola. Detta är dock den första utvärderingen som har gjorts. Uppsatsens syfte är att få fram studenternas bild av reflektionsgrupperna efter att de slutfört de tre terminerna. LÄS MER